Definities

Lid 1. Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
Lid 2. Ondernemer: Eindsprint Examentrainingen BV. KVK 61269824.

Lid 3. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eindsprint een overeenkomst aangaat.

Lid 4. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van echnieken voor communicatie op afstand.

Toepasselijkheid

Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eindsprint Examentrainingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Eindsprint Examentrainingen en consument.

Lid 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Lid 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Lid 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Lid 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Aanbod

Lid 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst.

Lid 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ondernemer niet.

Lid 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Lid 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst

Lid 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van ondernemer.

Lid 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Lid 3. Eindsprint Examentrainingen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Ook voor het elektronische betalen neemt Eindsprint Examentrainingen passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Lid 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende diensten.

Herroepingsrecht

Lid 1. De consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Lid 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten aan de door Eindsprint Examentrainingen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Lid 3. Indien de consument reeds een bedrag betaald heeft, zal ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Lid 4. Indien de consument gebruik maakt van herroeping na 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, kan de consument geen geld terugvorderen en zullen openstaande bedragen van de contractant jegens ondernemer direct opeisbaar worden.

Prijs

Lid 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Lid 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie

Lid 1. Ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering en uitvoering

Lid 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Lid 2. Ondernemer behoudt het recht om de plaats van levering van diensten te wijzigen na het aangaan van de overeenkomst. Als dat het geval is zal ondernemer de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De consument heeft in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden en kan vervolgens het betaalde bedrag terugvorderen.

Lid 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal onderneme het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Betaling

Lid 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.

Lid 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Eindsprint Examentrainingen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Lid 3. Aanmeldingen waarvan de betaling niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de training ontvangen is, kunnen door Eindsprint zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden.

Klachtenregeling

Lid 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Lid 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Lid 3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Lid 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Lid 5. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

Lid 6. Een klacht schort de verplichtingen van ondernemer niet op, tenzij ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Recht

Lid 1. Op overeenkomsten tussen Eindsprint Examentrainingen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.